top of page

 

SÈVIS NOU YO:

 

Tout nou  Terapis yo gen lisans pou yo pratike nan Eta Florid.

SWEN ENFIME PEDYAT

Happy Island  PPEC gen yon ekip enfimyè kalifye ki byen konprann bezwen pitit ou a. Pwofesyonèl swen sante pedyatrik sa yo devwe pou kenbe pitit ou an sekirite epi asire yo satisfè tout bezwen medikal yo chak jou.

TERAPI RESPIRAtwa

Terapis respiratwa pedyatrik nou yo bay swen pou yon varyete maladi ak maladi respiratwa. 

TERAPI OKIPASYONÈL

Terapis okipasyonèl nou an pral desine yon plan tretman pou ede pitit ou a amelyore ladrès motè amann, ladrès pou ede tèt li (abiman, ijyèn, ak oto-manje), entèraksyon sosyal, pwosesis sansoryèl ak oto-regleman. 

ANALIZ KONPÒTMAN APLIKE (ABA)

Terapis konpòtman nou an trete konpòtman deranje timoun yo, pou yo ka aprann epi fè pi byen nan anviwònman estriktire tankou lekòl, sesyon terapi, ak anviwònman lakay yo.

TERAPI FIZIK

Terapis fizik nou yo ap bay tretman  fèt pou amelyore mouvman pitit ou a, fòs, balans, andirans, planifikasyon motè, ak kowòdinasyon. 

SOSYAL
SÈVIS

Travayè sosyal nou an ede fanmi yo jwenn pwogram kominotè ak leta ki sipòte bezwen espesifik pitit ou a ki gen ladan men pa sèlman lojman, vyolans domestik, ak maladi mantal, konpòtman ak emosyonèl.

TERAPI LAPALO

Terapis lapawòl nou yo  ede timoun yo devlope kominikasyon fonksyonèl nan yon varyete  nan paramèt yo. Terapis sa yo trete lapawòl, langaj, koyisyon, vwa, maladi vale, ak ladrès langaj sosyal. 

STAFF MILTI-LIG

Anplwaye pwofesyonèl nou yo pale plizyè lang

bottom of page