top of page

 

Estanda mezi prevantif COVID-10

 

Happy Island PPEC se  lisansye ak reglemante pa AHCA, epi sante ak sekirite pasyan nou yo, fanmi yo, ak anplwaye yo ap toujou pi gwo priyorite nou yo.

 

Pandan Pandemi COVID-19 la, misyon nou se pou nou swiv entèdi konsèy ofisyèl sante piblik yo ak nou.  anplwaye nan ekspè medikal.

 

Sant lan se  sipèvize ak enstriksyon pa yon direktiv strik nan yon Direktè Pedyat Medikal ak yon Direktè Pedyat nan Enfimyè.

 

Gid nou yo ta ka konparab ak nenpòt lopital oswa klinik. Kèk nan prekosyon espesyal ak sekirite yo ta dwe sa ki annapre yo:

• Mete yon mask, gan, inifòm, gwo linèt pou pwoteje je yo, ak kouvèti soulye tout tan.

• Siveye sante tout moun chak jou:

- Fè vijilan pou sentòm yo

- Pran tanperati a

- Swiv konsèy CDC

• Anplwaye a ta dwe mete tou yon plak pwotèj figi

• Pa AHCA nou pa ka kwit manje sou plas epi nou dwe itilize tout papye jetab ak bon materyèl plastik

• Distans fizik nan tout kote nou yo:  

- Limite kapasite a a yon maksimòm de 7 timoun pa jou pou kenbe distans fizik sou plas. Li ta  konsidere kòm 25% nan kapasite konplè nou an (28 timoun pou yon jou) pou etablisman nou an

- Enstale divizyon plèksiglas nan mitan kabann nan zòn rès la, pandan y ap timoun yo repoze o Enstale divizyon plèksiglas nan zòn aktivite timoun yo pou izole chak timoun pou tab.

- Limite aksè nan sant la pou nenpòt moun

- Sipèvize transpò Medicaid ofri yo respekte tout règleman sekirite yo pou pwoteje timoun nou yo, fanmi yo ak anplwaye nou yo.

- Fè aranjman anndan an pou asire ke timoun yo toujou respekte distans fizik 6 pye

• Netwayaj ak Dezenfekte:

- Pou ogmante kantite fwa yo netwaye ak dezenfekte enstalasyon nou yo espesyalman zòn ki gen anpil kontak tankou manch pòt yo, biwo, jwèt, lakou rekreyasyon, ak tout zòn komen.

- Pou itilize dezenfektan men yo epi pratike bon lave men yo

 

Medicaid pèmèt nou ofri paran yo opsyon kòm sèvis telesante oswa sèvis lekòl sou entènèt pou timoun sa yo ki, nan nenpòt sikonstans ki asosye ak yon sitiyasyon medikal oswa ou pa, pa kapab ale nan etablisman nou an. Nou pral bay anplwaye pwofesyonèl pou ede yo lakay yo pou tan yo mande a. Epitou, nou ka toujou ofri yo terapi konpòtman, fizik, respiratwa, ak terapi lapawòl lakay yo.

bottom of page